ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทปคศ.)

วิทยาเขตเชียงราย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์จากทั่วประเทศไทยจำนวนทั้งสิ้นกว่า 60 ท่านในโอกาสเข้าร่วมการ ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทปคศ.) ครั้งที่ 5/2563 ณ วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก คณบดี วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม R206 อาคารเรียนรวม วิทยาเขตเชียงรายนอกจากนี้ ยังมีการประชุมคณะกรรมการคลังข้อสอบวิชาชีพ ครู (Test Bank) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ประจันบาน คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม R501 อาคารเรียนรวม วิทยาเขตเชียงราย

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/27/2020 2:48:31 PM