กิจกรรมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบบุคลากร คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบบุคลากร คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม


             รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเนา เป็นประธาน ในกิจกรรมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบบุคลากร  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 พร้อมนำ คณะผู้บริหาร เข้าร่วมแถลงนโยบาย และทิศทางการบริหาร  คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมี คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ พร้อมคณาจารย์ ให้การต้อนรับ 

             ทั้งนี้ อธิการบดี ได้กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยพะเยาจะต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ สร้างคน สร้างคุณภาพ สร้างความเข้มแข็ง สร้างมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน เป็นเป้าหมายในการดำเนินงาน และการทำงานในทุกด้านต้องทำงานในรูปแบบบูรณาการ การให้ความร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรามุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว้ พร้อมทั้งต้องทำงานอย่างมืออาชีพ สร้างคุณภาพและมาตรฐาน สร้างและเสริมศักยภาพคน เพื่อมหาวิทยาลัยพะเยาของเรา” จากนั้นคณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานผลการดำเนินของคณะ และทิศทางในการบริหาร “คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมมีนโยบายที่สนับสนุนและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีการเผยแพร่และขยายผลสู่ชุมชน เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้มีการต่อยอด พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพ เพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ ยกระดับความเป็นอยู่ รวมไปถึงเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” คณบดีกล่าว 

          ในช่วงสุดท้าย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาได้เปิดโอกาส ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ได้สอบถามปัญหา ข้อสงสัย พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไข โดยกิจกรรมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบบุคลากรนี้ มีวัตถุประสงค์ในการชี้แจงทิศทางในการบริหาร และนโยบายในด้านต่างๆ ให้บุคลากรได้รับทราบ โดยผ่านการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจ เพื่อพร้อมขับเคลื่อนการทำงานพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาต่อไปในอนาคต


ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   Rattanapong.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/27/2020 12:11:01 PM