มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมหารือกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการเพื่อประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีพลังงานและสิ่งแวดล้อม ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม และคณะทำงาน ได้ประชุมหารือร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายเลิศชาย แก้ววิเชียร ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด นายจุติณัฏฐ์ ลิมปนันท์วดี ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นายนิวัฒน์ ฉายากุล ผู้ช่วยผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ นายศุภกร แสงศรีธร รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการภูมิภาค นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา และคณะทำงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการเพื่อประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยพะเยา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้แจ้งกับที่ประชุมว่าได้มีการจัดเตรียมเอกสารการขออนุญาติก่อนสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคารต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร การยื่นเอกสารสำหรับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และแผนงานติดตั้งของโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/26/2020 6:40:58 PM