กองกิจการนิสิต ร่วมประชุม​ขับเคลื่อน​การดำ​เนิน​งาน​ของศูน​ย์อำนวยการจิต​อาสา​พระราชทาน​

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ? และหัวหน้า?ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา upsr? ในฐานะจิตอาสา? 904 จังหวัด?พะเยา? เข้าร่วมประชุม?ขับเคลื่อน?การดำ?เนิน?งาน?ของศูน?ย์อำนวยการจิต?อาสา?พระราชทาน? จังหวัด?พะเยา? โดยมีนายชุติเดช? มีจันทร์? รองผู้ว่าราชการจังหวัด?พะเยา? เป็นประธานการประชุม เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฎิบัติ?งานมีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทาง?เดียวกัน? และวางแผนการจัดกิจกรรม? "จิตอาสาพัฒนา" ในวันสำคัญ?ของชาติไทย? ประจำปี? 2564 

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/26/2020 3:08:52 PM