พัสดุสัญจรวิทยาเขตเชียงรายผ่าน Microsoft Team

วิทยาเขตเชียงรายนำโดย นายสุพจน์ มานะสุข รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานธุรการ เข้าร่วมประชุมโครงการพัสดุสัญจร ผ่านระบบออนไลน์ “Microsoft Team” ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายณัฐวุฒิ เมืองมา หัวหน้างานพัสดุและ นางสาวอัญชุลี พรหมจรรย์ นักวิชาการพัสดุ สังกัด สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “กระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ”ทั้งนี้ บุคลากรของวิทยาเขตเชียงราย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสอบถามในประเด็นต่าง ๆ เช่น การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ การจัดทำรายละเอียดพัสดุ รวมทั้งการจัดทำราคากลาง การจ้างงานก่อสร้าง และการจัดทำรายงานผลเสนอต่อผู้บริหาร ซึ่งจะทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของวิทยาเขตเชียงราย เป็นไปตามระเบียบและวิธีที่ถูกต้อง ณ ห้องประชุม R206 อาคารเรียนรวม วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563


ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/26/2020 1:18:45 PM