คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2564 ในหัวข้อ การเขียนคู่มือปฎิบัติงาน

เมื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2564 ในหัวข้อ การเขียนคู่มือปฎิบัติงาน เพื่อใช้ในการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ณ ไร่ภูกลองฮิล ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ในการกล่าวเปิดโครงการ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน และผลักดันบุคลากรสายสนับสนุนในการยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งมีพนักงานสายสนับสนุนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 ท่าน ซึ่งมีกิจกรรมการฝึกเขียนคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการของสายสนับสนุนที่สูงขึ้น

ภาพ :   นายสุวัฒน์ คำลือ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางหนึ่งฤทัย เทพสิงห์   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/25/2020 10:43:52 AM