คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และอบรมกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UP-PSF ระดับที่ 1 กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผล

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และอบรมกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UP-PSF ระดับที่ 1 กิจกรรมที่  3  การพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผล ณ ห้อง CE14206 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน UP-PSF ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในวิชาชีพ รวมถึงทักษะการวัดและประเมินผล โครงการอบรมกรอบมาตรฐานวิชาชีพฯ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรดา วุฑฒยากร อาจารย์ประจำสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผล” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับและดูแลความเรียบร้อยตลอดโครงการ      

                 

ภาพ: นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์  

ข้อมูล / ข่าว : นางสาวไพลิน วงศ์ไชย นักวิชาการศึกษา / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวไพลิน วงศ์ไชย / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/24/2020 4:17:36 PM