คณะ ICT ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารและการเรียนการสอน

      เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ICT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิคม ทองจริง คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อม อาจารย์วสุพล เผือกนำผล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารงาน หลักสูตร และการเรียนการสอนต่าง ๆ ภายในคณะฯ
            โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวให้การต้อนรับ และนำเสนอการบริหารงานของมหาวิทยาลัยพะเยาและคณะฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม นำเสนอด้านงานวิจัยและนวัตกรรม (ทุนวิจัย และบริการวิชาการภายนอก) อีกทั้งยังมีการนำเสนอข้อมูลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะ ดังนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศโดย ดร.สุขชาตรี ประสมสุข ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ โดย ดร. นิติ เอี่ยมชื่น ประธานหลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางคนา ระวังยศ ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากนั้นเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา กับ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ทั้งด้านการบริหารงาน การวิจัย การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรที่เปิดสอน รวมไปถึง แนวทางการแก้ไขปัญหาจำนวนนิสิตที่ลดน้อยลงในแต่ละปี เป็นต้น

ภาพ :   นางสาวดลทิชา เชี่ยวสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/24/2020 3:30:40 PM