คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแผนกลยุทธ์และการนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตามแนวทาง EdPEx

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแผนกลยุทธ์และการนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตามแนวทาง EdPEx โดยวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบัน โดยใช้เครื่องมือ PEST Analysis, SWOT และ TOWS เพื่อกำหนด SC ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ SA ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ของคณะวิทยาศาสตร์

ภาพ :   ภัทรภรณ์ ผลดี   
ข้อมูล/ข่าว :    ภัทรภรณ์ ผลดี   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/24/2020 11:12:25 AM