คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ (OD)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ (OD) และการนำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563. ระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเมอร์เคียว พัทยา จังหวัดชลบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและคุณภาพนิสิต พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพงานของคณะแพทยศาสตร์ การนำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำปีของหลักสูตร และเป็นการสร้างความผูกพัน ความรัก ความสามัคคีให้กับอาจารย์และบุคลากรภายในองค์กร

ภาพ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมคิด จูหว้า   
ข้อมูล/ข่าว :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมคิด จูหว้า   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/19/2020 4:29:32 PM