คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน กิจกรรมที่ 1 การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน กิจกรรมที่ 1 การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ CE14203 มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน มีผลงานเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรืองานวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ สร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืนให้แก่องค์กร และใช้คู่มือที่จัดทำขึ้น เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นสื่อที่ใช้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำงานให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน กิจกรรมที่ 1 การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณธรรญชนก ขนอม เจ้าหน้าที่บริหารงาน (ชำนาญการพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เป็นวิทยากร บรรยายขั้นตอนกระบวนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและจัดกิจกรรม Workshop และได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยและสนับสนุนให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

                 

ข้อมูล : นางสาวเยาวเรศ กาทองทุ่ง บุคลากร คณะศิลปศาสตร์  

ภาพ / ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวเยาวเรศ กาทองทุ่ง / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/18/2020 3:12:04 PM