มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ ที่ปรึกษากองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย นายทหาร ราชองครักษ์พิเศษในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในฐานะประธานที่ปรึกษาของโครงการรณรงค์น้อมนำแนวพระราชดำรัช พระบรมราโชวาท พระราชดำริมาประพฤติเป็นวัตรปฏิบัติ และศูนย์ภูดอย ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเพื่อชุมชนตามรอยพระราชดำริ ได้กรุณาประสานให้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญฤทธิ์ สินค้างาม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกียรติต้อนรับคณะศึกษาดูงานในการนี้ คุณติรวัฒน์ สุจริตกุล ที่ปรึกษากองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย พลเอกสุทัศน์ จารุมณี และ พลตรีคณเดช พงศบางโพธิ์ นายทหารราชองครักษ์พิเศษในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เกียรติเข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วยภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ   
เพิ่มข่าวโดย :   Narong.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/14/2020 8:43:28 PM