คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ณ ห้องปฏิบัติการสารสนเทศ (T206) คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

                คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทน์มนภัทร พุทธวโรตม์ผล ผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และนายณัฏฐพงษ์ ยั่งยืน ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงาน ต้อนรับตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) คุณสุมิตรา ตั้งสมวรพงษ์ณ ฝ่ายวิจัยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ห้องปฏิบัติการสารสนเทศ (T206) คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

          คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในโครงการ Market Microstructure Research โดยโครงการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนให้เกิดการวิจัยด้านตลาดทุน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในการพัฒนาตลาดทุนไทย โดยสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรและการเงิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะให้การสนับสนุนด้านข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์เชิงลึก ทั้งจากข้อมูลการสั่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ (Order) และข้อมูลการจับคู่การซื้อขายหลักทรัพย์ (Deal) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนความสามารถและผลงานทางวิชาการให้แก่นิสิต ตลอดจนคณาจารย์และบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ปกบวร พูลเกษร นักวิชาการศึกษา งานแผนงาน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โทร 054 466 666 ต่อ 1513


ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/13/2020 6:35:45 PM