อบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยา

งานประชาสัมพันธ์ สังกัดกองกลางของมหาวิทยาลัยพะเยานำโดยรองศาสตราจารย์ ดร. ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กรจัดกิจกรรมอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ปีที่ 11 ณ วิทยาเขตเชียงรายระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563 หัวข้อหลักของการอบรมคือ Team Collaboration เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุดปฐพี เวียงสีเป็นวิทยากรในการอบรม และในงานนี้ยังได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ ดร. เสมอ ถาน้อย บรรยายในหัวข้อ World University Rankings หลักเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดยมีนักประชาสัมพันธ์จากคณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 70 คน และผู้เข้าร่วมอบรมดังกล่าวยังได้เข้าพัก ณ ห้องพักยูพีริมกก วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยาตลอดระยะเวลาของการฝึกอบรมอีกด้วย


ภาพ :   วิทยาเเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/13/2020 4:45:51 PM