เตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน ITA ปี 2564

วิทยาเขตเชียงรายจัดโครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา ปานเทือก ผู้ช่วยอธิการบดีบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการดำเนินงานเพื่อเพิ่มผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น” โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 37 คน ณ ห้องประชุม R310 อาคารเรียนรวมวิทยาเขตเชียงราย วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

ภาพ :   วิทยาเเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/13/2020 4:16:03 PM