รร.สาธิตฯ ม.พะเยา มอบครุภัณฑ์การศึกษา ให้กับโรงเรียน ตชด.32 บ้านห้วยลู่

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้ช่วยอธิการบดี มอบวัสดุ ครุภัณฑ์ สนับสนุนทรัพยากรด้านการศึกษาให้กับศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยลู่ ภายใต้โครงการ UP CSR สู่ UP CSV ผู้รับมอบคือ พ.ต.ท.เอกภาพ กมลสัจจะ รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 โดยในปีนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์ มอบให้กับทางโรงเรียน อาทิ โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน จำนวน 24 ชุด โต๊ะและเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ชุด โต๊ะปฏิบัติการหกเหลี่ยม จำนวน 3 ตัว กระดานไวท์บอร์ดแบบมีล้อเลื่อน จำนวน 5 อัน เก้าอี้ปฏิบัติการ จำนวน 18 ตัว และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จากบริษัท พิษณุโลก ไอที ซิตี้ จำนวน 5 เครื่อง

ร.ต.อ.อดุลย์ ใชยา ครูใหญ่ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยลู่ กล่าวว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ได้รับมอบนั้นจะใช้ในการประกอบการเรียนและการสอนสำหรับเด็กอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งปัจจุบันศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยลู่ เป็นโรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 มีนักเรียนระดับอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวนทั้งหมด 24 คน ครู 5 คน โดยแบ่งเป็นครูตำรวจตระเวรชายแดน 4 คน ครูจิตอาสา 1 คน ตั้งอยู่ที่ ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ภาพ :   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา/ ธิดาเดือน อุตยานะ ประชาสัมพันธ์ ม.พะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/13/2020 12:44:38 PM