คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานพัสดุสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศาลจำลอง คณะนิติศาสตร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานพัสดุสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดโดย สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา งานพัสดุ โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐวุฒิ เมืองมา ตำแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ และ นางสาวอัญชุลี พรหมจรรย์ เป็นวิทยากรบรรยายร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของการจัดซื้อจัดจ้าง และแก้ปัญหาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/13/2020 12:10:54 PM