คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

     เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการ พัฒนาอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ ห้อง CE14206 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และกระบวนการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ภายในโครงการมีกิจกรรมแบ่งกลุ่มคณาจารย์ตามความเชี่ยวชาญ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดการสร้างกระบวนการของ AUN-QA หมวดที่ 1ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)” ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์ข้อย่อยดังต่อไปนี้


  1. การกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คำนึง และสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน วิสัยทัศน์และพันธกิจให้มีความชัดเจน
  2. การออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตอย่างชัดเจนเพื่อให้บรรลุถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาและควรสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
  3. การออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้ครอบคลุมถึงผลการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะเฉพาะของศาสตร์นั้น ๆ และทักษะทั่วไป
  4. การกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ชัดเจน สะท้อนความต้องการและความจำเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

             

ผู้ประสานงานโครงการ : ดร.ดารินทร อินทับทิม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ข้อมูล : ดร.เบญจพร เทพสีหนู ประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ / ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

ภาพ / ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.เบญจพร เทพสีหนู / ดร.รัตนา ยาวิเลิง / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/11/2020 10:14:26 AM