คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยาประจำปี 2563 (กลุ่มสีเขียว) ครั้งที่ 1/63

คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยาประจำปี 2563 (กลุ่มสีเขียว) ครั้งที่ 1/63 ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ภาพ :   ภัทรภรณ์ ผลดี   
ข้อมูล/ข่าว :    ศุภชัย ผลศุภรักษ์   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/10/2020 4:27:18 PM