ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เยี่ยมชมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

        เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นำโดย ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมหัวหน้างาน เข้าเยี่ยมชมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการออกแบบและปรับปรุงพื้นที่ให้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ให้มีความเหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ จันทนี เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ให้การต้อนรับ 

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/9/2020 9:48:18 AM