มหาวิทยาลัยพะเยา เชิงรุกจัดกิจกรรมสัมมนาครูแนะแนวจังหวัดชลบุรี

มหาวิทยาลัยพะเยา เชิงรุกจัดกิจกรรมสัมมนาครูแนะแนวจังหวัดชลบุรี

            อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร. สุภกร พงศบางโพธิ์ จัดกิจกรรมสัมมนา ครูแนะแนวเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยาแบบ เชิงรุกเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกคุณครูแนะแนวแต่ละโรงเรียนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงอย่างใกล้ชิด พร้อมนำเสนอ “โครงการโควต้า 10% เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีผลการเรียนปานกลางได้มีโอกาสเรียนในคณะที่ตนเองชื่นชอบ ลดการปิดกั้นทางการศึกษา เพิ่มช่องทางเสริมสร้างความสามารถในด้านต่างๆ ให้นักเรียนได้ทำในสิ่งที่ตนชอบและได้พัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้คำว่า Life and Lean ใช้ชีวิตกับการเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข” อธิการบดีกล่าว

       หลังจากนั้น รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ กล่าวระบบการรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา โควตารับตรงรอบแรก ทั้งหมด 4 โครงการ คือ โควตาครูแนะแนว โควตานักเรียนเรียนดี โครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และโครงการอาชีวศึกษาสู่มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดการเรียนการสอน ในหลักสูตร CWIE หลักสูตรการเรียนการสอนในลักษณะร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อให้บัณฑิตพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริงได้ทันที มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดงาน สามารถพัฒนาอาชีพในปัจจุบันและเตรียมพร้อมรองรับตำแหน่งงานในอนาคตด้วย


และในวันนี้ ทีมผู้บริหาร อาจารย์ จากทั้ง 3 กลุ่มสาระวิชา ได้แนะนำถึงหลักสูตรและสาขาต่างๆ ในระดับปริญญาตรี โท เอก ในช่วงสุดท้ายอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับครูแนะแนวที่เกษียณอายุราชการ เพื่อแทนคำขอบคุณ ที่สนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยามาโดยตลอด กิจกรรมสัมมนาครูแนะแนวและการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบภาคกลาง จังหวัดชลบุรี ได้จัดชึ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องบางแสน 1 โรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง จังหวัดชลบุรี


ภาพ :   นพดล อำนวยพรเลิศ   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/4/2020 3:12:44 PM