วิทยาเขตเชียงรายเข้าเยี่ยมผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย

วิทยาเขตเชียงรายนำโดยผู้อำนวยการเข้าเยี่ยมผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานและนำเสนอข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บริหารธุรกิจ หลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาพัฒนาสังคม (โครงการพิเศษ) หลักสูตรอบรมระยะสั้น การบริการห้องพักและเช่าสถานที่ อบรม ประชุม สัมมนา รวมถึงหารือแนวทางการดำเนินการร่วมกัน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563  

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/4/2020 5:51:54 AM