มหาวิทยาลัยพะเยาจัดสัมมนาครูแนะแนวจังหวัดนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยพะเยาจัดสัมมนาครูแนะแนวจังหวัดนครสวรรค์

 

            อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  รองศาสตราจารย์ ดร. สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยาคณบดี และรองคณบดี  และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมต้อนรับคณะครูแนะแนว จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียง กว่า 50 โรงเรียน ในรอบสัมมนาครูแนะแนวภาคกลาง

          “มหาวิทยาลัยพะเยามุ่งเน้น 4 พันธกิจ คือ ด้านเตรียมคนเสริมสร้างศักยภาพคน มุ่งเน้นงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งให้บริการวิชาการแก่ประชาชน และชุมชนในใกล้เคียงในจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สร้างสัญลักษณ์ของความสำเร็จพัฒนาภูมิปัญญาชุมชน ตามวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล “ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยากล่าว

          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ ได้กล่าวถึง”การจัดการการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อภาคการผลิต การบริการชุมชนและสังคม อีกทั้งจะต้องเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเพิ่มสมรรถนะของมาตรฐานแต่ละวิชาชีพ ให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต รวมไปถึงมีทักษะในด้านการเป็นผู้ประกอบการ หรือนักนวัตกรรมและมีความสามารถในด้าน Community change agent ด้วย”

พร้อมกันนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับครูแนะแนวที่เกษียณอายุราชการ ทั้งหมด 3 ท่าน เพื่อแทนของคำขอบคุณที่ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยามาโดยตลอด ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์โดย กิจกรรมสัมมนาครูแนะแนวและการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 2564 ดำเนินการต่อไปในทุกภาค เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับครูแนะแนว ถึงแนวคิดและนโยบายด้านการรับเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โทร 0 5446 6666 ต่อ 1270


ภาพ :   นพดล อำนวยพรเลิศ กองบริการการศึกษา   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/2/2020 4:01:26 PM