ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) และมหาวิทยาลัยส่วนกลาง 9 แห่ง

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ โดย ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) และมหาวิทยาลัยส่วนกลาง รวม 28 แห่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความร่วมมือทางวิชาการในการดำเนินการความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน อันจะส่งผลต่อการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงและใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

ภาพ :   นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย หัวหน้างานธุรการ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/30/2020 11:36:15 AM