คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2563 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ InCIT2020 และการประชุมวิชาการระดับชาติ NCIT2020 ณ จังหวัดชลบุรี

         เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ชลบุรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นตัวแทนคณบดีฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2563 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ InCIT2020 และการประชุมวิชาการระดับชาติ NCIT2020 ซึ่งมีสมาชิกผู้เข้าร่วมการประชุมทั้ง 21 สถาบันเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และจริยธรรม ด้านวิชาการ การวิจัย และการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถแข่งขันใน ระดับสากล และเป็นองค์การกลางในการเชื่อมโยงความต้องการด้านบุคลากรของอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการผลิตบัณฑิตทุกระดับของสถาบันอุดมศึกษา

        ภายในการประชุมมีการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ยังมีการประชุมในวารสำคัญ ทั้งโครงการความร่วมมือ CITT + Microsoft + JA, การเข้าร่วม Thai AI Consortium, รายงานผลการดำเนินงานการจัดประชุมวิชาการ การเลือกรองประธานสภาคนที่ 2 และ การเปลี่ยนนายกสมาคมและกรรมการสมาคม CITT

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/26/2020 4:03:34 PM