สำนักงานเลขานุการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน

         เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม ICT สำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยมีนางสาวมยุเรศ แสงสว่าง นักประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ และทักษะในการเขียนข่าว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในกิจกรรมหรือโครงการของคณะฯ ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเขียนข่าวได้อย่างถูกต้อง และตรงประเด็นอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/20/2020 10:09:00 AM