สำนักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบ E-BUDGET เพื่อวางแผนการดำเนินงานของคณะฯ

          มื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม ICT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบ E-BUDGET เพื่อวางแผนการดำเนินงานของคณะฯ เพื่อให้การดำเนินงานในด้านต่างๆ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
        โดยมีนางโกลัญญา ตายะ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณะฯ เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับบุคลากรสำนักงานคณะฯ และกล่าวถึงความสำคัญของการกรอกข้อมูลลงในระบบ E-BUDGET ดังนี้
1. สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
2. กรอกข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564
3. การขออนุมัติดำเนินโครงการ
4. การขออนุมัติใช้งบประมาณในแต่ละส่วนงานต่างๆ
5. การปรับแผน และค่าใช้จ่ายในแต่ละหมวดค่าใช้จ่าย


ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/20/2020 10:06:44 AM