คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกับสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ด้านการดำเนินงานศูนย์ RUSID และจัดทำวารสาร JSID


           เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมแม่กา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกับสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ด้านการดำเนินงานศูนย์ RUSID การจัดทำวารสาร JSID และการส่งเสริมการ่วมกันตีพิมพ์ในระดับคณะ และแนวทางการปรับหลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์
          โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมทั้งมีผู้บริหารคณะฯ ประธานหลักสูตร และคณาจารย์ในสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือในครั้งนี้


ภาพ :   นางสาวนภัทร ไชยมงคล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/20/2020 9:56:50 AM