ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ให้การต้อนรับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเยี่ยมชมและวางแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอาคาร

        เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นำโดย ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์เกียรติศักดิ์ ใสสอาด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต พร้อมคณะ ที่ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและสำรวจพื้นที่ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เพื่อวางแผนปรับปรุงการใช้พื้นที่ภายในอาคารศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ให้มีความเหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ 

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/16/2020 5:59:45 PM