คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกงานและสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

         เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกงานและสหกิจศึกษา ภายใต้ โครงการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมของนิสิต ด้านการพัฒนาอาชีพ พร้อมเสริมทักษะและประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทำงาน รวมถึงสร้างความสัมพันธ์เชิงลึกระหว่างสถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษา ในการขยายผลสู่ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สถานประกอบการ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมเมืองพะเยาและระบบออนไลน์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          โดยมีอาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและให้โอวาทนิสิตเกี่ยวกับการวางตัวในที่ทำงานของนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา นอกจากนี้ภายในโครงการมีการมอบเหรียญรางวัลให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี, การบรรยาย หัวข้อ การทำเอกสารประกอบการฝึกงานและสหกิจศึกษา และ หัวข้อ สิทธิ์การรักษาพยาบาลช่วงฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


ภาพ :   นิสิตสาขา CG   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/16/2020 5:34:35 PM