คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม R & I Talk #1 หัวข้อ "วารสารวิชาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (JSID)” เพื่อพูดคุยรายละเอียดและจุดประสงค์ของวารสาร และขั้นตอนการตีพิมพ์ในวารสาร”

       เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมแม่กา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรม R & I Talk #1 หัวข้อ "วารสารวิชาการเพื่อกรพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (JSID)” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ เกตุอ๊อต บรรณาธิการ วารสารวิชาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (JSID) พร้อมทีมงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อชี้แจงรายละเอียดและจุดประสงค์ของวารสาร และพูดคุยถึงรายละเอียดขั้นตอนการตีพิมพ์ในวารสาร ซึ่งมีคณาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟัง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในงานวิจัยของตนเองต่อไป


ภาพ :   หน่วยวิจัยและนวัตกรรม งานแผนงานคณะฯ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/16/2020 4:19:20 PM