คณะเกษตรศาสตร์ฯ ต้อนรับคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยทาน ดร.กอบลาภ อารีศรีสม รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ได้เดินทางมายังคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการนี้ ทางคณบดีผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร. บุญฤทธิ์ สินค้างาม พร้อมผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร. วัชระ แลน้อย รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการนิสิต ให้การต้อนรับคณะดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อหารือในเรื่องของการจัดกิจกรรมโครงการค่ายอาสา ในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา และสร้างความร่วมมือในเรื่องของการจัดกิจกรรมร่วมกันของนิสิต ทั้งสองมหาวิทยาลัย ในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงใหม่ 

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/16/2020 1:25:03 PM