"การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน"

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุน ได้เสนอผลการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานของส่วนงานภายในคณะเภสัชศาสตร์ ตลอดจนเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ รองคณบดี และผู้บริหาร คณะเภสัชศาสตร์ ได้ร่วมรับฟัง และเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

-----------------------------------------------------

สำนักงานคณะเภสัชศาสตร์ โทร.054 466666 ต่อ 3188,3182


ภาพ :   นายกานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
ข้อมูล/ข่าว :    นายกานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/15/2020 10:52:19 AM