สาธิตพะเยาจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ด้านการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยรองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ด้านการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงเรียนสาธิตฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นำกิจกรรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมกับผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้างาน นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงเชิงรุกที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนขององค์กร

 

ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    พิศาล เครือลิต   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/7/2020 4:47:18 PM