คณะเกษตรศาสตร์ฯ ร่วมกับคณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการ "เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ UP-PSF "

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ UP-PSF " ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ วิทยากรผู้ผ่านการประเมินโดย ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย, ผศ.ดร.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี, ผศ.กฤษฎา ใจแก้วทิ, และดร.กนกกาญจน์ พรหมน้อย ได้รับเกียรติจากคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ผศ.ดร.ยุทธนา หมั่นดี กล่าวเปิดโครงการ ซึ่งในโครงการดังกล่าวฯ เป็นการบรรยายในหัวข้อ " แนวทางการเข้ารับการประเมินมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ " พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ถาม - ตอบ ประเด็นเพิ่มเติมการเข้ารับมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพในครั้งนี้ ( UP - PSF )

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/5/2020 2:49:53 PM