คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมการเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบ e-Budget แก่บุคลากร

       วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 9:00 น. งานแผนงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมการใช้ระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ (e-Budget) โดยได้รับเกียรติจากคุณฤทธิชัย มณีทิพย์ หัวหน้างานสารสนเทศ และคุณศุภชัย จันต๊ะอุตม์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบ e-Budget เพื่อให้บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์สามารถใช้ระบบ e-Budget ของมหาวิทยาลัยพะเยาในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการงบประมาณ การดำเนินโครงการ และการจัดซื้อจัดจ้างของคณะฯ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ จัดขึ้น ณ ห้องเรียนออนไลน์ อาคารโรงพยาบาลทันตกรรม (อาคาร 2) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์ ดร.ทพ.พรพัฒน์ ธีรโสภณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/1/2020 9:48:02 PM