มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชมเชย Thailand Research Expo 2020 Award

    มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชมเชย จาก Thailand Research Expo 2020 Award โดยผลงานทุ่งมอกโมเดลในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานการวิจัยแห่งขาติ (วช.) ซึ่งรางวัลดังกล่าวมอบให้เพื่อเป็นแรงจูงใจในการคัดเลือกและสร้างสรรค์การนำเสนอผลงานวิจัยแก่หน่วยงานที่นำผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและศักยภาพพร้อมใช้ประโยชน์มาจัดแสดงในภาคนิทรรศการ และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยให้แก่นักวิจัยนำไปพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม

     โดยในปีนี้เป็นปีแรกที่กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ได้คัดเลือกผลงาน จำนวน 2 ผลงาน เพื่อเข้าร่วมประกวด คือ ผลงาน น้ำมันกระเทียม และ ผลงาน ทุ่งมอกโมเดลโดยจัดแสดงในบูธนิทรรศการของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มาในแนวคิด มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากลในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ


ภาพ :   นายธนพงษ์ โพธิ์แจ่ม และนายทศพล หิรัญสุข   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววินิตตา ลือชัย   
เพิ่มข่าวโดย :   winitta.lu@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/6/2020 7:40:33 PM