งานพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ MIS จิตอาสา “อาสาปันรัก พี่ให้น้อง” ประจำปีการศึกษา 2563 ณ มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน/ศูนย์การเรียนบ้านนานา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

          วันที่5 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ นายกฤตธัช อนุสสรราชกิจ นักวิชาการศึกษา นางสาวธนภชสร เทพละออ นักวิชาการศึกษา และสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 40 คน ได้จัดดำเนินโครงการ MIS จิตอาสา “อาสาปันรัก พี่ให้น้อง” ประจำปีการศึกษา2563 ณ มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน /ศูนย์การเรียนบ้านนานา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

          โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาและส่งเสริมนิสิตจิตอาสา มีส่วนร่วมในการแบ่งปันเพื่อนมนุษย์ ช่วยเหลือต่อสังคม และตระหนักถึงคุณค่าของตัวเอง ร่วมบำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน


ภาพ :   สโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/6/2020 1:50:30 PM