คณะศิลปศาสตร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การติดตามและขยายผลโครงการ อ่านได้ เขียนคล่อง ผ่านนิทาน” ณ จังหวัดน่าน

     เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ชนาภา ดวงไฟ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมด้วย คณะวิทยากรจากสาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และ เจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ การติดตามและขยายผลโครงการ อ่านได้ เขียนคล่อง ผ่านนิทาน กิจกรรมการเรียน การสอน และการวิจัย โดยใช้นิทานสองภาษาในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ณ โรงแรม Nan Green Lake View Resort อ.เมือง จังหวัดน่าน โดยได้รับเกียรติจาก พระเดชพระคุณพระสุนทรมุนี เสน่ห์ ฐานสิริดร รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง กล่าวเปิดโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นวิทยากร

    โครงการดังกล่าวมีผู้บริหารและครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย การวิจัยในชั้นเรียนการสอนนิทานสองภาษา กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย ด้วยนิทานสองภาษา และการสรุปโครงการและรับเกียรติบัตร  

 

ภาพ / ข้อมูล : นายสถาพร เทพอุดม / นางสาวโสภิดา สุทธนะ / นางสาวเยาวเรศ กาทองทุ่ง  

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


ภาพ :   นายสถาพร เทพอุดม / นางสาวโสภิดา สุทธนะ / นางสาวเยาวเรศ กาทองทุ่ง   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/6/2020 1:42:40 PM