งานพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาสโมสรนิสิต MIS ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงแรมปิยะพร พาวิลเลี่ยน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

          วันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ นายกฤตธัช อนุสสรราชกิจ นักวิชาการศึกษา และนางสาวธนภชสร เทพละออ นักวิชาการศึกษา ได้จัดดำเนินโครงการพัฒนาสโมสรนิสิต MIS ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงแรมปิยะพร พาวิลเลี่ยน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อุดมศักดิ์ จิรกาลกุลเกษม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีนิสิตเข้าร่วมทั้งหมด 40 คน เป็นชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ซึ่งทั้ง 40 คน ได้ทำงานอยู่ในสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

          โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อการส่งเสริมให้คณะกรรมการสโมสรนิสิต เสริมสร้างทักษะการคิด วิเคราะห์ พัฒนาระบบการทำงาน และพัฒนาภาวะผู้นำนิสิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


ภาพ :   นางสาวธนภชสร เทพละออ   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/6/2020 1:38:47 PM