บุคลากรคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ณ โรงแรมเช็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

          บุคลากรคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัญญา ไชยทารินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และดร.ธัญทิพย์ คฤหโยธิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด เข้าร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมเช็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

              ซึ่งงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) เป็นเวทีระดับชาติที่นำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม/ชุมชน และพาณิชย์/อุตสาหกรรม และเพื่อนำส่งข้อมูลด้านงานวิจัยต่อผู้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ต่อไป


ภาพ :   ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ/ผศ.วรัญญา ไชยทารินทร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/6/2020 11:35:34 AM