คณะนิติศาสตร์ รณรงค์ “ไม่สูบบุหรี่” "ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง" ประจำปี 2563

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมรณรงค์ "ไม่สูบบุหรี่" โดย คณะนิติศาสตร์ เป็นพื้นที่ปลอดบุรี่ 100% เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับบุคลากรและนิสิต ได้มีความปลอดภัยด้านสาธารณสุขควบคู่กับการให้คุณภาพการศึกษาที่ดี ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายและอยู่ในระหว่างการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งการควบคุมการบริโภคยาสูบเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าวได้ 

ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/6/2020 11:28:51 AM