“UPITI ติดตามการดำเนินงานของผู้ประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อูยูไรซ์มิลค์ จ.ลำปาง”

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ฝ่ายออกแบบนวัตกรรม และฝ่ายพัฒนาความร่วมมืออุตสาหกรรม สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าติดตามการดำเนินธุรกิจของห้างหุ้นส่วนจำกัด อูยูไรซ์มิลค์ จ.ลำปาง ผู้ประกอบการภายใต้โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (TBI)

 

โดยในการพบปะกันครั้งนี้ได้หารือกันในเรื่องการดำเนินธุรกิจและการปรับตัวของสถานประกอบการภายใต้สถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 รวมถึงติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมใบเตยตัวใหม่ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงแนวทางการพัฒนาแบรนด์ให้เป็นที่จดจำ ทั้งนี้ได้มีการปรับแผนการดำเนินงานและวางแนวทางในการพัฒนาธุรกิจของกิจการห้างหุ้นส่วนจำกัด อูยูไรซ์มิลค์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเพื่อพัฒนาธุรกิจของกิจการให้สามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น


ภาพ :   นายวนิกร บัวแก้ว เจ้าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายวนิกร บัวแก้ว เจ้าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/3/2020 4:49:58 PM