การประชุม "ที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทปคศ.)" ครั้งที่ 3/2563

วันศุกร์ ที่ 3 กรกฏาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก คณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประธานที่ประชุมฯ โดยในที่ประชุมฯ มีการเสนอพิจารณาในเรื่องการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามประกาศคุรุสภา เรื่อง รับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพหลักสูตรสี่ปี พ.ศ. 2563 นอกจากนั้นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการจัดการนิเทศออนไลน์ และ Pre-Degree/Credit Bank จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 


ภาพ :   คมธิต จันตะมะ   
ข้อมูล/ข่าว :    เอกพล โพธิจันทร์   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/3/2020 4:48:35 PM