คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ประจำปี 2563

วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 1 คณะพยาบาลศาสตร์  เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีสมรรถนะในการใช้ภาษาอังกฤษ มีความทันสมัยและเป็นสากลยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อตัวบุคลากรและการผลิตบัณฑิตที่จะตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการต่อไปในอนาคต อันจะนำไปสู่การปฏิบัติการพยาบาลที่มีคุณภาพต่อไป โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุรกิจ ไม้แก้ว วิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถด้านการสอนภาษาอังกฤษมาเป็นระยะเวลานานกว่า 30 ปี


ภาพ :   นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.วิมลทิพย์ พวงเข้ม   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/3/2020 12:04:21 PM