ITAP-UP สำรวจพื้นที่และติดตามความก้าวหน้า ยกระดับกลุ่มผู้ประกอบการในเขตจังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 โปรแกรม ITAP โดยนายสันติพันธ์ เฉียบแหลม และนายศุภฤกษ์ ขาวแดง ที่ปรึกษาเทคโนโลยี (ITA) ได้ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาในเบื้องต้น ณ ผู้ประกอบการน้ำจิ้มไกรทอง เพื่อขอสนับสนุนในการจัดทำระบบมาตรฐาน GMP รวมถึงการจัดทำระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการแปรรูปที่ต้นทาง และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเตาอบไม้สำหรับการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ณ วิสาหกิจชุมชนเทคโนโลยีงานไม้จังหวัดแพร่

สนใจอยากจะพัฒนาธุรกิจ SMEs ให้เติบโต สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
08 4374 0361, 09 1853 2199, 09 1841 9107 (เจ้าหน้าที่ ITA)
นายสันติพันธ์ เฉียบแหลม
E-mail :suphalerk_k@hotmail.com

?? สมัครเพื่อเข้ารับบริการได้ที่ https://goo.gl/Wyy2oP
#ITAP
#ITAPUP
#โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
#เครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา
#การพัฒนานวัตกรรมสำหรับธุรกิจSMEs
#เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาด
#ITAPเพื่อนคู่คิดธุรกิจSMEs

ภาพ :   นายสันติพันธ์ เฉียบแหลม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสันติพันธ์ เฉียบแหลม   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/2/2020 9:35:02 AM