ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ จัดโครงการห้องสมุด/สำนักงานสีเขียว

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ จัดโครงการห้องสมุด/สำนักงานสีเขียว นำโดย นางสาวปริญาพร สันตะจิตต์รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากร ร่วมกันจัดทำฉากกั้น เพื่อป้องกันเชื้อโรค จำนวน 25 อัน ตามมาตรการควบคุมฯ ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ส่งเสริมให้มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการและบุคลากร  และเพื่อให้บุคลากรและผู้ใช้บริการตระหนักและเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด-19

 


ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/29/2020 2:02:19 PM