กิจกรรมเรียนรู้และรู้จัก DSS (Disabilities Support Services) ออนไลน์

ในวันนี้ (วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563) เวลา 13.30-16.30 น. งานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ จัดกิจกรรมเรียนรู้และรู้จัก DSS (Disabilities Support Services) ออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ และนายอภิเชษฐ ดูใจหัวหน้างานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ กล่าวต้อนรับนิสิตพิการ และผู้ปกครอง พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นิสิตพิการที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 ในการนี้นางสาวปริตา เจริญสิน นักวิชาการศึกษา งานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ ได้บรรยาย “เรียนรู้และรู้จัก DSS (Disabilities Support Services)” เรื่อง การบริการสนับสนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตพิการตามความจำเป็นพิเศษอย่างสมเหตุสมผล อีกทั้งได้ให้นิสิตพิการ และผู้ปกครองได้ทราบถึงการเข้าถึง “สิทธิทางการศึกษสำหรับนิสิตพิการอย่างแท้” ในเรื่องของการ 1.กรอกข้อมูล แผนการรับบริการเฉพาะบุคคล 2.กรอกข้อมูล แบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตพิการในระดับปริญญาตรี ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สนับสนุนเงินอุดหนุนคนพิการเรียนฟรีจนจบการศึกษา) 3.การยื่นแบบ DSS12 แบบตรวจสอบคุณสมบัติที่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตพิการ และสิทธิคนพิการทางการแพทย์(ท.74) ณ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา  

ภาพ :   กองพัฯาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ   
ข้อมูล/ข่าว :    รักชนู วงศ์วุฒิ /งานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ   
เพิ่มข่าวโดย :   Rukchanoo.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/26/2020 4:55:43 PM