สถาบันนวัตกรรมฯ ร่วมกับกลุ่ม Smart Farmer เกษตรกร ต.บ้านเหล่า ค้นหาไอเดียสร้างธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ฝ่ายออกแบบนวัตกรรม และฝ่ายประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมอมรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะ Smart Farmer ด้วยการบริหารจัดการกลุ่ม (ครั้งที่ 2) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา โดยบรรยายในหัวข้อการออกแบบเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ และสถานประกอบการ การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการออกแบบ และกิจกรรม Workshop ค้นหาไอเดียในการรวมกลุ่มเพื่อสร้างธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมชุมชนเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตภาคเกษตรกรรม และได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่สามารถสัมผัสได้จากวิถีชีวิตในเมือง โดยเป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่ทำให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่น อีกด้วย


ภาพ :   นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/22/2020 1:05:51 PM