สถาบันนวัตกรรมฯ เพิ่มทักษะ Smart Farmer อ.ภูซาง ด้วย Innovation และ Design

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ฝ่ายออกแบบนวัตกรรม และฝ่ายประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม และนางสาวกัญญาณัฐ สุวรรณโณ เจ้าหน้าที่ประสานงานอุตสาหกรรม ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมอมรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะ Smart Farmer ด้วยการบริหารจัดการกลุ่ม โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา โดยบรรยายในหัวข้อ Design Branding Marketing การออกแบบเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ และสถานประกอบการ การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการออกแบบ และการบรรยายเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจให้กับกลุ่ม Smart Farmer ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ (เครือข่าย) อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา


ภาพ :   นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/18/2020 11:38:48 AM